meer
minder

Voorwoord

Moeder Julia en onze geestelijke familie mochten Gods goedheid en leiding vaak ervaren. In de psalmen lezen we: “Wat Hijzelf beraamt, gebeurt altijd, wat zijn hart bedenkt, geldt voor elke generatie.” (Ps 33,11). Hier willen we enkele gebeurtenissen weergeven uit Gods geschiedenis met onze stichteres en onze gemeenschap.

Voor u is de Heer aanwezig in die opgave die Hij u nu toevertrouwt. Moeder Julia

1910 – Kinderjaren

Julia werd op 11 november 1910 in Geluwe (bisdom Brugge, België) als achtste van elf kinderen geboren. Van 1914-1918 woedde er de Eerste Wereldoorlog. In 1917 moest de familie Geluwe verlaten. Ze keert er 1920 weer terug. Van zodra ze veertien is, werkt Julia in verschillende families in België en Frankrijk.

Ik heb mijn opvoeding en vorming gekregen temidden van de verwarringen van de oorlog. God heeft niets nodig van wat de wereld nodig heeft om mensen te vormen. God weet wat Hij geeft en wat Hij neemt. Moeder Julia

1925/1926 – Paulus

Bij het luisteren naar Gods Woord tijdens de H. Mis wordt Julia door de persoon en de woorden van Paulus diep getroffen.

„Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen“ (2 Tim 4,3). Deze tekst was als een oproep van Gods Voorzienigheid voor geheel mijn leven. Dit was het eerste graankorreltje van het charisma van ‘Het Werk’ Moeder Julia

1929 – Overgave

De film “De koning der koningen” over het leven van Jezus laat diepe sporen na in de ziel van Julia. In hetzelfde jaar begint na een val van een trap een periode van lijden. Later herinnert zich Julia aan de vertolking van het lijden van Jezus in de film en zegt:

Op dat ogenblik heb ik mij helemaal aan God gegeven. Moeder Julia

1934 – Heilig Verbond

Op het hoogfeest van het Hart van Jezus ontvangt Julia door een genadevol licht een diepe ervaring met de met doornen gekroonde Heer. Ze beantwoordt deze uitnodiging van Christus vol overtuiging met een “ja”.

Het jawoord, dat ik toen aan de Heer gaf, was als een ‘Heilig Verbond’ met het God-menselijk Hart van Jezus. Moeder Julia

1938 – Stichting

Kapelaan Cyrill Hillewaere, de biechtvader van Julia, herkent in haar Gods handelen. Op 18 januari volgt hij zelf de uitnodiging, zich ten dienste van “Het Werk” te stellen. Deze dag is de stichtingsdag van “Het Werk”.

Vanaf 18 januari 1938 heeft de Heer mij en met mij anderen geroepen, om deze eenheid in een familie te leven, ons zijn leven en gebed eigen te maken en voor Hem en met Hem voor deze eenheid te werken. Moeder Julia

1941 – Toekomst in Gods handen

Op 16 juli, het feest van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel, verlaat Julia onder de bescherming van Maria haar ouderlijk huis, om in innerlijke vrijheid Gods roep nog beter te kunnen volgen.

Maria hield mij vast en hielp mij om Gods wil te doen, midden in de oorlogsjaren. Moeder Julia

1947 – Gemeenschappelijk leven

In St. Niklaas en kort daarop in Brussel, ontstaat het gemeenschappelijk leven van de eerste zusters met Moeder Julia. 1950 neemt de jonge gemeenschap een leegstaand klooster in Villers-Notre-Dame (bisdom Doornik) over. Kort daarop ontstaan enkele andere centra in België.

Moeder Julia was zo eenvoudig en echt. Ze was zo dicht bij allen. Zij was hartelijk, ontspannen. Met haar was er een echte familieband maar geen verkeerde vertrouwelijkheid. Een zuster over Moeder Julia

1959 – Eerste kerkelijke erkenning

De gemeenschap krijgt een eerste kerkelijke erkenning als “Pia unio” door bisschop Charles-Marie Himmer, bisschop van de diocese Doornik (België).

De Heer Jezus weet hoe ik verlang dat “Het Werk” zou geplant worden in de Kerk. Moeder Julia

1964 – Uitbreiding

In Innsbruck (Oostenrijk) ontstaat het eerste centrum van “Het Werk” buiten België. Vreugde en hoop, maar ook tegenslag en moeilijkheden begeleiden de verdere uitbreiding in andere landen.

Zoals de Heer het schikt, is het goed. Ik ervaar en vertrouw erop dat de Heer de leiding van ‘Het Werk’ werkelijk met alle macht in handen neemt. Moeder Julia

1970 – Verdere uitbreiding

Moeder Julia geeft de leiding in de handen van een jongere zuster. Nieuwe vormen van verbondenheid met de gemeenschap ontwikkelen zich: diocesane priesters, families, weduwen en alleenstaanden sluiten zich aan bij “Het Werk”.

Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn verschillende diensten, maar slechts één Heer. 1 Kor 12,4-5

1986 – Priestergemeenschap

Bisschop Bruno Wechner richt in de diocese Feldkirch (Oostenrijk) de priestergemeenschap van “Het Werk” op. Twee jaar nadien begint in Rome een eigen priesteropleiding van “Het Werk”.

De wederzijdse aanvulling van de priester- en zustergemeenschaft behoort wezenlijk tot de opdracht van „Het Werk“ in onze tijd. Moeder Julia

1997 – Overlijden

Op 29 augustus loopt de pelgrimstocht van Moeder Julia hier op aarde ten einde. In de kerk van het klooster Thalbach in Bregenz vindt ze haar laatste rustplaats.

Het heeft God behaagt, mij uit te kiezen, om volgens zijn Wil werktuig te zijn voor zijn ‚Werk‘. Ik heb niets gesticht. Sinds Jezus Christus de heilige Kerk gesticht heeft, is alles gesticht. Hij heeft alleen mensen nodig, die deze stichting stichtend leven. Moeder Julia

1999 – Een nieuwe vorm van godgewijd leven

“Het Werk” ontvangt op 11 juni 1999 in het bisdom Rome de kerkelijke erkenning als een nieuwe vorm van gewijd leven. In het document “Vita Consecrata” (1996) lezen we:

In de jongste tijd blijkt nog steeds de eeuwige jeugd van de kerk: in de decennia na het Tweede Vaticaans Concilie zijn er nieuwe of vernieuwde vormen van godgewijd leven verschenen. Vita Consecrata 12

Boek Moeder Julia

Wie meer over Moeder Julia en het ontstaan van de geestelijke Familie "Het Werk" wil weten, raden we het boek "Zij beminde de Kerk" aan.

2001 – pauselijke erkenning

“Het Werk” ontvangt de pauselijke erkenning als “Familie van gewijd leven”. Paus Johannes Paulus II richt een boodschap aan “Het Werk”. Kardinaal Joseph Ratzinger viert een dankmis in de basiliek van St. Pieter in Rome en houdt de preek.

Rome staat me voor ogen. De Heilige Vader moet zijn zegen over ‘Het Werk’ geven. Ik denk dat ik Jezus erom mag vragen. Moeder Julia