meer
minder

Een geestelijke familie

Leden in de strikte zin

Wij, zusters, priesters, diakens, fratres (seminaristen) en broeders volgen Jezus na in maagdelijke liefde, liefdevolle geloofsgehoorzaamheid en evangelische armoede. De evangelische raden, waaronder de maagdelijke liefde bij ons de prioriteit geniet, doen ons van vele dingen afstand nemen, maar zijn nog veel meer een weg die naar de volheid van het leven in Christus voert: zijn liefde vervult ons, zijn wil schenkt ons innerlijke vrijheid, hij is de rijkdom van ons leven.

Leden in de ruimere zin

In ruimere zin behoren tot ons bisschoppen, seculiere priesters en diakens, families, ongehuwden, weduwen en weduwenaars, die een “Heilig Verbond” met het Hart van Jezus overeenkomstig met hun stand hebben gesloten. Omdat “Het Werk” een weerspiegeling van de Kerk als familie Gods wil zijn, behoren ook zij onvervangbaar tot onze gemeenschap. Ze leven in hun eigen woningen. Als leden in de strikte en ruimere zin helpen we elkaar, om op een gelovige wijze onze opgave in de Kerk en in de wereld te vervullen, in de eenheid en verscheidenheid van de roepingen, die God aan zijn Kerk schenkt.

Voorwoord

In eenheid en wederzijdse aanvulling, in liefde en eerbied, willen we een aanbiddende en dienende gemeenschap zijn, die in de wereld en toch niet van de wereld is (vgl. Joh 17, 16-19). “Het Werk” bestaat uit een priester- en een zustergemeenschap, die ieder zijn eigen leiding heeft. Onze gemeenschap werd door Johannes Paulus II als een nieuwe vorm van godgewijd leven erkend.

“Het Werk” is door God gewild als een familie Gods. Moeder Julia

Priesters en diakens

Als godgewijde mannen met een priesterlijke of diaconale zending, willen we als dienaren van de Kerk, getuigen van het geloof en geestelijke vaders voor de mensen zijn.

De priester moet een apostel zijn, die Christus aan de wereld kan schenken door zijn innige vereniging met Hem. Moeder Julia

Broeders

Wij broeders zijn mannen, die de Heer in de evangelische raden navolgen, klaar staan om in verschillende opgaven ten dienste te staan en de ware broederliefde te leven.

Met toewijding en hartelijke liefde dragen de broeders bij tot de opbouw van het geheel. Ze dienen onbaatzuchtig met hun verscheidenheid aan gaven en talenten. Moeder Julia

Koormantel

De witte koormantel, die we in de feestelijke liturgie dragen, is een zichtbaar teken voor de overgave van ons leven aan God. De zusters dragen een symbolisch gevormde, stralende doornenkroon op het hoofd. De broeders dragen deze als embleem op de borst. De sluier en de ring van de zusters herinnert er hen aan dat ze bruiden van Christus zijn. We dragen geen habijt, maar willen in alles tonen, geheel godgewijd te leven.

Zusters

Tot het godgewijde leven geroepen, willen we bruiden van Christus en geestelijke moeders zijn en door verschillende diensten getuigenis afleggen van Gods liefde voor de mensen.

Alleen dat verlang ik: Jezus geheel en oprecht te beminnen en ernaar te streven dat Hij ook door anderen bemind zou worden. Moeder Julia

Seculiere priesters

Als seculiere priesters treffen we ons regelmatig voor gemeenschappelijk gebed, voor verdere vorming en om elkaar in de broederlijke gemeenschap te sterken.

Het is van groot belang dat alle priesters, diocesane of reguliere, elkaar helpen om steeds samen te werken voor de waarheid. Tweede Vaticaans Concilie, PO8

Leken

Samen met de godgewijden vormen we een gemeenschap van geloof en gebed. Door bij “Het Werk” te behoren, ontvangen we een waardevolle hulp en steun voor onze zending in onze familie en in de maatschappij.

God wil dat wij de vreugde van Pasen uitstralen, de hoop en de liefde die de eerste christenen bezielde. Moeder Julia

Andere vormen van verbondenheid

Christenen uit verschillende standen en sociale milieus zijn door de zegening van hun woning en de wijding aan het Hart van Jezus op geestelijke wijze met ons verbonden. Ze streven ernaar, het geloof en de liefde in de geest van de eerste christenen te leven en zo in de wereld van vandaag de boodschap van het evangelie als een zuurdesem werkzaam te laten zijn. Vele andere gelovigen verenigen zich dagelijks in de Avondzegen met onze geestelijke familie. Zij ontvangen deze zegen door priesters en bisschoppen overal ter wereld.

De Avondzegen is een genadestroom die uit Jezus’ barmhartig, geopend en liefdevol Hart vloeit. Moeder Julia