Cover
»«
Gepubliceerd op
05.10.2019
Auteur
Centrum Het Korenveld

Noveen met Newman

Op zondag 13 oktober 2019 zal John Henry Newman, samen met vier anderen, worden heilig verklaard in Rome door paus Franciscus. We zullen met zo'n 13 jongeren uit België en Nederland hierbij aanwezig zijn. Bid met ons deze noveen mee ter voorbereiding!

DAG 1: Gods uitnodiging

"Wij worden niet slechts eenmaal geroepen, maar herhaaldelijk. Ons leven lang roept Christus ons. Hij riep ons een eerste maal in het doopsel, maar Hij roept ook nog daarna. Of wij zijn uitnodigingen beantwoorden of niet, minzaam blijft Hij ons roepen. Worden wij ontrouw aan ons doopsel, Hij roept ons tot inkeer. Streven wij ernaar onze roeping te vervullen, Hij roept ons van genade tot genade, van heiligheid tot heiligheid, zolang ons leven ons geschonken is."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

DAG 2: God spreekt tot ons

"In de manier waarop Hij met ons omgaat steekt niets wonderbaarlijk of buitengewoons. Hij werkt door onze natuurlijk vermogens en door de omstandigheden van ons leven heen. Wat de Voorzienigheid ons voorbestemd heeft, is wezenlijk hetzelfde als wat zijn stem was voor de mensen tot wie Hij het woord richtte toen Hij hier nog op aarde was. Of Hij nu beveelt bij zichtbare tegenwoordigheid, of door een stem, of door ons geweten, het is van geen belang, als wij maar voelen dat zijn wil ons kenbaar wordt gemaakt…"

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

DAG 3: Kleur bekennen

"Misschien gebeurt er iets dat ons dwingt, voor of tegen God partij te kiezen. De wereld kan van ons een daad verlangen, waarvan wij beseffen dat wij ze niet mogen stellen. Er wordt ons een aanlokkelijk aanbod gedaan, of een verwijt, of er hangt ons een dreiging boven het hoofd: wij moeten dan besluiten en kleur bekennen."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

Glasraam in Littlemore naar de wapenspreuk van Newman: Cor ad Cor loquitur

DAG 4: De rol van de leken

"Ik wens leken die niet arrogant zijn, niet onbezonnen in hun spreken, niet uit op ruzie maar die hun godsdienst kennen, die er dieper op ingaan, die precies weten wat hun positie is, waar ze voor staan en wat ze niet doen, die hun geloof zó goed kennen dat ze er verantwoording voor af kunnen leggen, die zoveel van geschiedenis afweten dat ze het geloof kunnen verdedigen."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

DAG 5: Getuigenis door het leven

"Een godsdienstig mens heeft niet de bedoeling zijn buren tot de orde te roepen. Hij gaat zijn eigen weg. Maar zij zien hem en worden daardoor onwillekeurig aan hun plicht herinnerd. Zij zien dat hij zich goed gedraagt, dat hij tevreden, eerbiedig en gewetensvol is. Hij laat zich niet door overdrijvingen meesleuren en is correct in zijn taal. Hij bidt regelmatig en gaat naar de kerk voor een bezoek aan het h. sacrament. Dat alles zien zij en of hij het nu bedoelt of niet, zij worden aan hun plicht herinnerd."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

Dag 6: Trouw in kleine zaken

“Hoe bewijzen wij onze toewijding aan de Heer? Doorgaans niet met grote zaken. Niet door voor Hem woning en land op te geven maar door kleine offers te brengen, waar de wereld wellicht om lachen zou als zij ze kende. Door onszelf, omwille van de armen, wat comfort te ontzeggen. Door godsdienstige dingen te verkiezen boven onze persoonlijke voorkeur. Door toch naar de kerk te gaan, als het voor ons persoonlijk eens minder goed uitkomt.

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

Kapel van Newman in Littlemore

DAG 7: Omgaan met God

"De mens kan niet het ene uur werkelijk godsdienstig zijn en het volgende uur niet. Wij zouden even goed kunnen beweren, dat hij zich het ene uur in goede gezondheid kan bevinden en het volgende uur ziek zijn. Wie godsdienstig is, is dat ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Zijn godsdienst is een soort karakter, een vorm waarin zijn gedachten, zijn woorden en daden gegoten worden en die alle deel uitmaken van hetzelfde geheel."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

Dag 8: Volg het licht van het geweten

"Probeer te handelen volgens uw geweten. Zo komen wij tot het inzicht dat wij ons op de goede weg bevinden, want het geweten leert ons dat er een goede en een slechte weg is. God zal beslist niet luisteren naar iemand die er niet naar streeft Hem volgzaam te zijn. Al wie op deze manier te werk gaat: die waakt, bidt, en alle middelen te baat neemt die hem gegeven worden om de waarheid te vinden, die zoekt naar de zin van de Schrift en zijn plicht vervult, zal niet bedrogen uitkomen."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

DAG 9: De vreugde van een heilig leven

"Ik wou dat het mogelijk was de mensen tot een grotere heiligheid en tot een trouwere gehoorzaamheid te brengen door hen de diepe en overvloedige vreugden voor te houden van hen die God dienen. Maar ik weet dat de meeste mensen juist daaraan weinig geloof zullen hechten… Ga uit van de pijn van een slecht geweten om te geloven in de onuitsprekelijke vreugde en blijheid van een goed geweten."

Onze Vader. Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

Noveengebed

Noveengebed

O God, hemelse Vader, wij danken U voor het heilige leven van John Henry Newman. In hem hebt Gij ons een lichtend voorbeeld gegeven van een priester en leraar, heldhaftig en nederig in zijn inzet voor de redding van vele mensen en het streven naar heiligheid. Op zijn voorspraak vragen wij U om ons te leiden met het zachte licht van uw heilige Geest en ons vrede en vreugde te schenken in de gemeenschap van de Kerk. Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

Cottages in Littlemore