Cover
»«

Noveen in de geest van Moeder Julia Verhaeghe

Eerste dag - bid met vertrouwen

Jezus Christus zegt: “Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan” (Lc. 11,9).

 

Moeder Julia schrijft: Bid dikwijls, verenig u met God die in u leeft. Vraag Hem, u allen te bekleden met zijn zachtmoedigheid. Vraag Hem om een nieuw en nederig hart, smeek Hem om een nieuwe geest. Vraag en ge zult verkrijgen. Geef de offerande, de Consecratie en de Communie vorm in de vele gelegenheden die zich voordoen in het leven van elke dag; in de omstandigheden van het concrete hier, nu en vandaag.

 

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.

»Het gebed is de levensadem van de ziel, die haar het goede ritme verleent voor de hartelijke liefde tot God en tot de medemens.«
Moeder Julia

Tweede dag - Wees dankbaar voor de Kerk

De heilige Paulus zegt: “Hij is ook het Hoofd van het Lichaam dat de Kerk is” (Kol.1,18).

 

Moeder Julia schrijft: Pinksteren is de geboortedag van de Kerk en van alle christenen. Door de komst van de heilige Geest stroomde de volheid van nieuw leven door de Kerk. Gewassen in het Bloed van Christus is de Kerk met Hem verrezen. In haar werd ieder van ons herboren door het heilig Doopsel, gevoed door de heilige Communie, rein gewassen door het boetesacrament, gesterkt door het heilig Vormsel. Hoezeer heeft de Kerk mannen en vrouwen nodig die met heel hun hart haar schat bewaren, haar rechten verdedigen, haar geboden dienen en die zich met een onvoorwaardelijke liefde geven!

 

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.

»In de Kerk leeft en werkt Gods Geest, de Geest van Waarheid en van Liefde.«
Moeder Julia

Derde dag - Dien de éénheid

De apostel Paulus vermaant ons: “Leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt. Beijvert u de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede” (Ef. 4,1.3).

 

Moeder Julia schrijft: Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in mij en Ik in U; dat zij ook in ons één mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij mij gezonden hebt (Joh. 17,21). De dringende oproep van Christus bij het Laatste Avondmaal mag voor ons een blijvende uitnodiging en vermaning zijn. Want door de deelname aan het Lichaam en Bloed van Christus in de heilige Communie staan we steeds steviger in de eenheid. De heilige Communie neemt ons op in het geheim van Christus en bindt ons samen als Familie Gods. Deze eenheid moet elk uur en elke dag opnieuw geleefd worden en dat gaat niet zonder zelfloze inzet. Paulus noemt in het hooglied van de liefde de deugden die deze eenheid bevorderen: deemoed, zachtmoedigheid, elkander in liefde verdragen.

 

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.

»De eenheid wordt door de deugd van ieder opgebouwd. Dit is echter niet mogelijk zonder offer, gebed en liefde.«
Moeder Julia

Vierde dag - Bemin de Heer zoals Paulus

Paulus, de grote apostel der heidenen, zegt: “Want voor mij is leven Christus en sterven winst” (Fil.1,21).

 

Moeder Julia schrijft: Paulus zegt dat de genade van God haar kracht bewijst in de zwakheid. Hij betuigt dit uit eigen ervaring en erkent de kracht van de genade die hem genas van het ik-gericht terugvallen op zichzelf. Met het oog op zijn zwakheid kon hij zeggen:‘Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft’ (Fil.4,13) en ‘Ikzelf leef niet meer: Christus leeft in mij’ (Gal 2,20). Hoe is hij er toe gekomen om dit zo te kunnen zeggen? Het was door de volledige overgave van zijn totale menselijke ‘zijn’ aan Christus, het mensgeworden Woord.

 

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.

»De brieven van de heilige Paulus werden voor mij innerlijk een geliefd en krachtgevend voedsel.«
Moeder Julia

Vijfde dag - Geef u over aan de barmhartige Liefde

Onze Heiland zegt: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11,28).

 

Moeder Julia schrijft: In zijn Hart heeft de Heer u een plaats bereid. De weg daarheen en het middel is u bekend. Wees Hem dag en nacht dankbaar om dit onuitsprekelijk geschenk van zijn barmhartige Liefde. Zijn Liefde is in alles werkzaam. Hij wil u bekwaam maken om Hem te beminnen. Door u wil Hij anderen tot zijn liefde leiden zoals het Hem behaagt. Wees niet bang om Hem zijn verlossingswerk aan u te laten voltrekken.

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

»Heilig Hart van Jezus maak ons bekwaam met uw Liefde te beminnen, met uw Hart te geven, met uw licht te dienen, met uw gaven te werken.«
Moeder Julia

Zesde dag - Draag het kruis met Christus

Christus, de Verlosser, zegt: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mc. 8,34).

Moeder Julia schrijft: Het Kruis van de Heer in geloof gedragen, breekt niet, maar richt op. Het geloof verandert de aardse dingen niet op zich. Het lijden blijft smartelijk, maar het geloof geeft er een hogere en diepere zin aan die ons helpt de gelijkvormigheid met de Heer te bereiken. Ook Jezus kende de angst voor het lijden. Zijn bloedig zweet getuigt ervan in welke mate Hij zelf geleden heeft, alsook zijn bede in Gethsemani dat ‘dit lijden zou mogen voorbijgaan’ (Mt 26,39). Doch Jezus leed in volledige overgave aan de wilsbeschikking van zijn Vader. Zo kon Hij zeggen ‘’Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ (Lc. 22,42).

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.

»In het Kruis van Christus kan alles tot zegen en genade worden.«
Moeder Julia

Zevende dag - Leef de deugd van nederigheid

De Heer roept ons op: Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mt. 11,29)

Moeder Julia schrijft: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, vorm ons hart naar uw Hart. Tijdens heel zijn leven is Jezus werkelijk een voorbeeld geweest van nederigheid. Hoe dikwijls vergeten wij dit wanneer een belediging ons treft, onze eer of goede naam wordt geraakt, we niet gewaardeerd of vernederd worden, wanneer ons onrecht wordt aangedaan. Moge dit eenvoudig gebed ons wakker schudden, ons waakzaam houden en ons oproepen om in zulke gelegenheden op te zien naar Jezus‘zachtmoedigheid en nederigheid.

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

»In de hymne van de liefde noemt Paulus de deugden op die de eenheid bevorderen: deemoed, nederigheid elkander in liefde dragen. Deemoed vordert ‘dien-moed’ !«
Moeder Julia

Achtste dag - Verheug u in de Heer

De evangelist Lucas schrijft: “Op dat uur jubelde Hij het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd” (Lc. 10,21).

Moeder Julia getuigt: Mijn vreugde, is God zelf, de driemaal Heilige.
Mijn vreugde is zijn waarheid die mij bezielt,
Mijn vreugde is zijn Leven dat mij vervult,
Mijn vreugde is zijn wil die mij oproept,
Mijn vreugde is zijn woord dat mij aantrekt,
Mijn vreugde is zijn vrede waarin ik rust vind,
Mijn vreugde is zijn genade die mij vergeeft,
Mijn vreugde is zijn kracht die mij leidt,
Mijn vreugde is de zegen van zijn Kruis.
Mijn vreugde is het leed dat mij drukt,
Mijn vreugde zijn zijn wonderdaden die Hij mij schenkt,
Mijn vreugde is God zelf, de driemaal Heilige.

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

»Bied de wereld uw vreugde aan als een onweerstaanbaar licht.«
Moeder Julia

Negende dag - Zie op naar Maria

Maria, de Moeder van de Heer, bad: “Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder” (Lc. 1,46-47).

 

Moeder schrijft: Maria is in haar glorievolle verheerlijking in de hemel een teken van God. Telkens opnieuw richt zij onze aandacht op de vereniging met de Heer. Het doel van onze weg is voor eeuwig met Hem zijn, tot zijn eer en verheerlijking, in een volmaakte eenheid van Liefde. Maria, Moeder van de moeders, Gij, die zo glansrijk verheven zijt in het eeuwig geluk, waar Gij u met ziel en lichaam in God verheugt, help ons, uw kinderen. Wij ervaren nog zo zeer onze zwakheid en de blindheid van ons hart. Uw levendig voorbeeld roept ons op, onophoudelijk te geloven en te vertrouwen.

 

Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

»Het leven van Maria, de Moeder van Gods Zoon, roept ons op, om dag na dag alles met eerbied en liefde te doen.«
Moeder Julia

Noveengebed

Barmhartige en gerechte God,
Wij danken U voor het leven van Moeder Julia.
Gij hebt haar hart vervuld met een bruidelijke liefde
voor Jezus Christus, uw veelgeliefde Zoon,
en met een moederlijke liefde voor alle mensen.
Haar leven hebt Gij tot een offerande laten worden,
die U verheerlijkt en de Kerk opbouwt, “opdat allen één zijn”(Joh. 17,21).
Gij hebt haar de zending toevertrouwd
de bovennatuurlijke schoonheid van de Kerk te betuigen,
haar geestelijke vruchtbaarheid te bevorderen,
en de verwondingen in haar schoot te helpen genezen.
Laat haar leven van geloof, hoop en liefde rijke vruchten dragen
en wil onze intenties verhoren.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer.
Amen.