Gepubliceerd op
27.09.2019
Auteur
P. Georg Gantioler FSO

Mededeling na afloop van de eerste Familiesamenkomst van de Geestelijke Familie Het Werk

Van 9 tot 25 september 2019 vond de eerste Familiesamenkomst (Generaal Kapittel) plaats van onze Geestelijke Familie in klooster Thalbach te Bregenz (Oostenrijk). Voorzitter van deze samenkomst was Pater Dr. Johannes Freyer OFM, die daartoe gedelegeerd werd door de Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven en van de Gemeenschappen van Apostolisch Leven. Naast de leden van de vorige leiding (vijf zusters en vijf priesters) en de beide algemeen economen van de respectievelijke priester- en zustergemeenschap, namen tien zusters en zeven medebroeders deel aan deze bijeenkomst. Zij werden hiervoor gekozen als stemgerechtigde leden. Aan het begin van de Familiesamenkomst legden onze beide internationaal verantwoordelijken rekenschap af over hun dienst in de voorbije jaren. Gedurende twee dagen hebben leden in ruimere zin (echtparen, ongehuwden en diocesane priesters) actief deelgenomen aan de besprekingen.

Constituties en richtlijnen

De eerste taak van de Familiebijeenkomst was de herziening van de vorige constituties. Deze herziening is gebaseerd op de ontwikkelingen in de Gemeenschap en de resultaten van de apostolische visitatie (2013-2014). Zij werd voorbereid in de afgelopen twee jaren door een theologische en kerkelijke werkgroep met hulp van externe experten en besproken en goedgekeurd in deze vergadering. De herziene constituties zullen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Heilige Stoel, zoals voorgeschreven wordt in het kerkelijk recht. Bovendien werden de herziene handboeken voor de levensorde, de vorming en het financieel beheer en vermogen aangenomen alsook de richtlijnen voor de preventie en aanpak van seksueel misbruik en seksueel geweld. Andere belangrijke onderwerpen waren: de plaats van de godgewijde man als broeder, de zorg voor onze oudere en zieke leden, evenals de betrokkenheid van leden in ruimere zin en de wederzijdse aanvulling tussen allen die op verschillende manieren tot “Het Werk” behoren.
 
Verkiezingen
Eén van de taken van de Familiebijeenkomst was de verkiezing van de internationaal verantwoordelijke van de zuster- en priestergemeenschap evenals hun raadgevers voor een periode van acht jaar. Deze verkiezing werd voorgezeten door de delegaat. Zuster Margarete Binder werd gekozen tot internationale verantwoordelijke voor de zustergemeenschap en Pater Thomas Felder voor de priestergemeenschap. De Heilige Stoel heeft deze keuze bevestigd.
 
Vooruitblikken naar de toekomst
Samen hebben de leden van de Familiebijeenkomst teruggeblikt om ontwikkelingen waar te nemen, deze te evalueren en oriëntaties voor de nabije toekomst uit te werken. Deze eerste Familiebijeenkomst heeft ons opnieuw bewust gemaakt welke de betekenis is van onze missie als Geestelijke Familie voor de mensen en de Kerk van onze tijd. Wij weten ons gebonden aan de kerkelijke context van de “nieuwe vormen van godgewijd leven” en beseffen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze roeping. Deze willen we vastberaden leven in trouw tot dat wat God door onze stichteres, Julia Verhaeghe, gegeven heeft. Vol geloof in God en vertrouwen op de bijstand van de Heilige Geest gaan we met overtuiging de toekomst tegemoet.
 
Bregenz, 25 september 2019
 
Pater Georg Gantioler f.s.o.